Veelgestelde AOV vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op een vraag om deze te lezen. Als u een vraag heeft die niet in deze lijst staat kunt u contact met ons opnemen via ons contact formulier.

Wat is een AOV?

top

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken. U heeft dan geen of minder inkomen. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Dat kan met een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Categorie: Algemeen

Voor wie is een AOV?

top

De AOV is een verzekering voor ondernemers. Hieronder vallen ook:

 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
 • Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
 • Vrije beroepsbeoefenaren

 

Categorie: Algemeen

Wat is het verschil tussen rubriek A en rubriek B?

top

Eerste jaar / na eerste jaar

Categorie: Algemeen

Welke verzekeraars worden er vergeleken bij AOVergelijken.nl?

top

Wij vergelijken alle verzekeraars die bereid zijn hun tarieven aan ons aan te leveren. Wij publiceren echter slechts de producten, die aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij vervelende discussies achteraf bij een eventuele arbeidsongeschiktheid willen voorkomen. Verzekeringen met beperkte- oorzaken, uitkeringsduur of andere bepalingen die achteraf voor teleurstellingen kunnen zorgen vergelijken wij wel, doch publiceren wij niet.

Categorie: Algemeen

Is AOV-premie fiscaal aftrekbaar?

top

Ja, de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Als tegenhanger is de eventuele uitkering weer belast.

Categorie: Algemeen

Kan de verzekeraar mijn premie verhogen?

top

Dat kan met de ‘en bloc’ clausule. In de voorwaarden behouden verzekeraars zich het recht voor om voor alle verzekerden tegelijk de premies of voorwaarden te wijzigen. Een verzekeringnemer kan de verzekering dan wel opzeggen, maar vanwege zijn leeftijd of gezondheid is het maar de vraag of er op dat moment een goed alternatief is. Kwaliteitverzekeraars gaan zeer terughoudend met deze clausule om.

Categorie: Algemeen

Onderzoek AFM AOV zelfstandigen

top

Het AFM heeft in 2011 onderzoek gedaan naar arbeidsonschikheidsverzekeringen (AOV) voor zzp'ers. In dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen beoordeeld.

1. Kwaliteit van de informatieverstrekking

2. Beloning

3. Inspanningen conversie

4. Onderhoud polis

5. Budget AOV’s

Categorie: Algemeen

Jurisprudentie gebruik van de en bloc clausule AOV ZZP

top

Uit jurisprudentie en wet- en regelgeving volgt dat verzekeraars niet ongelimiteerd gebruik kunnen maken van een en bloc clausule. Een verzekeraar is bij een beroep op een en bloc clausule gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). Tevens mag een verzekeraar een hem toekomende bevoegdheid tot tussentijdse wijziging niet misbruiken (artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek).

Categorie: Algemeen

Hoe wordt voorkomen dat verzekeraars via de en bloc clausule de premie onredelijk en onbillijk kunnen verhogen?

top

Verzekeringnemers kunnen de verzekeringsovereenkomst opzeggen ingeval van een tussentijdse wijziging die nadelig is voor de verzekeringnemer. Daarnaast heeft het Verbond van Verzekeraars in augustus 2012 een advies aan haar leden uitgebracht over en bloc clausules. In dit advies is opgenomen dat verzekeraars goed dienen te beargumenteren of het daadwerkelijk noodzakelijk is een en bloc clausule in de verzekeringsvoorwaarden op te nemen. Voorts bevat dit advies uitgangspunten voor de communicatie over en de toepassing van een en bloc clausule. De communicatie dient helder en transparant te zijn. Wanneer de en bloc clausule wordt toegepast, dient de verzekeraar duidelijk te maken waarom hiertoe wordt overgegaan. Verder wordt aanbevolen dat verzekeraars een en bloc clausule proportioneel en niet lichtvaardig toepassen en dat een tussentijdse aanpassing niet groter c.q. ingrijpender is dan strikt noodzakelijk.

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de soliditeit van verzekeraars. Het inzetten van een en bloc clausule is één van de risico-mitigerende maatregelen die de verzekeraar ter beschikking staan om zijn soliditeit te waarborgen. De AFM houdt toezicht op de wijze waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een en bloc clausule en hoe een dergelijke verhoging strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat.

Ondernemers met klachten over hun verzekeraar kunnen zich (via de interne klachtenprocedure van de verzekeraar) wenden tot hun verzekeraar. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan kunnen zij zich wenden tot de recht

 

Categorie: Algemeen

Hoe makkelijk is het voor ZZP'ers om over te stappen als het gaat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

top

In het verzekeringsrecht is geregeld dat een verzekerde de verzekeringsovereenkomst kan opzeggen bij een tussentijdse wijziging, indien die wijziging op enig punt nadelig voor hem is (artikel 7:940, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek). Het opzegrecht bestaat alleen niet wanneer de wijziging nodig is vanwege gewijzigde wetgeving, de wijziging uitsluitend in het voordeel van de verzekeringnemer is, of de wijziging van de premie direct voortvloeit uit bepalingen in de polisvoorwaarden (zoals indexatie). Bij het overstappen naar een andere verzekeraar zal de nieuwe verzekeraar zich een oordeel vormen van het te verzekeren risico. Risico’s kunnen door de jaren heen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van een verslechterde gezondheidssituatie of een hogere leeftijd van de klant. Een nieuwe verzekeraar kan daarom besluiten om een hogere premie te vragen of de dekking aan te passen. Hierdoor kan het zo zijn dat de verzekeringnemer het opzegrecht de facto niet kan benutten omdat hij voor het verkrijgen van dezelfde verzekeringsdekking bij een andere verzekeraar met acceptatiebeperkingen dan wel met even nadelige of meer nadelige voorwaarden geconfronteerd wordt. Ingeval van een verhoging die gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan de verzekeringnemer zich wenden tot de verzekeraar en ingeval dit niet tot een oplossing leidt, tot de rechter. Voor de volledigheid wordt vermeld dat een en bloc clausule slechts premiewijzigingen mogelijk maakt voor een (bepaalde) groep verzekerden: deze clausule biedt geen ruimte voor de wijziging van een individuele premie van een verzekerde ingeval van bijvoorbeeld een hoger gezondheidsrisico en kan derhalve niet ingezet worden als verkapte vorm van risicoselectie.

Categorie: Algemeen

Wet werd er onlangs in de Kamer gevraagd over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

top

Het betrof hier Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van AVRO TROS Radar over verzwijging door verzekerde, gevolgd door het niet uitbetalen door de verzekeraar en het al dan niet terug krijgen van premie als een verzekeraar zich op verzwijging beroept.

Lees hier alles over de Kamervragen Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Categorie: Algemeen

Hoe zit het met zwangerschap en een AOV

top

 

De meeste verzekeraars betalen 16 weken uit bij zwangerschap, maar na aftrek van het overeengekomen eigen risico. Bovendien is zwangerschap meestal pas gedekt 52 weken na ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Echter AOV verzekeraar de Amersfoorte heeft deze wachttijd verkort naar 1 dag.

Categorie: Algemeen

Wat zijn de oorzaken van arbeidsongeschiktheid?

top

Uit eigen onderzoek concludeert AOV verzekeraar Reaal dat 18 % van arbeidsongeschikte ondernemers is uitgevallen door verwondingen en ongevallen.

17% van de uitval werd veroorzaakt door overspannenheid of burn-outklachten (psyche).

Volgens Reaal bestaat de top uit de volgende oorzaken:

Verwondingen en ongevallen (18%)Psyche (17%)Houding- en bewegingsapparaat (15%)Hart- en vaatziekten (4%)Kanker en tumoren (4%)

Ongevallen ontstaan vaak tijdens het sporten (fietsen en wintersport). Uiteraard is sporten en vitaal blijven gezond en weer een tegenhanger voor het niet claimen. In toenemende mate wordt psychische uitval veroorzaakt door de privé situatie ( echtscheiding).

 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Categorie: Algemeen

Welke risico's zijn verzekerd?

top

Als u arbeidsongeschikt wordt, bent u met een AOV verzekert van een uitkering. Wat u precies verzekert, kiest u zelf. Bijvoorbeeld:

Welk bedrag verzekert u?

De hoogte van het bedrag dat u kunt verzekeren, hangt af van uw inkomen. Of als u startend ondernemer bent, van het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen.

Wilt u altijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Kies dan voor een ‘Sommenverzekering’. Deze verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt. U krijgt dit bedrag ook als uw inkomen niet achteruit is gegaan.

Wilt u alleen een uitkering als uw inkomen achteruitgaat?

Kies dan voor een ‘Schadeverzekering’. Deze verzekering vergoedt de schade die u lijdt wanneer het verzekerde risico zich voordoet.

Na hoeveel dagen wilt u een uitkering krijgen? Dit heet wachttijd.

U kiest voor een wachttijd van minimaal 7 dagen tot maximaal 3 jaar.

Tot wanneer wilt u dat de uitkering doorloopt?

De uitkering loopt uiterlijk door totdat u 65 jaar bent. Dit heet eindleeftijd. U kunt ook kiezen voor een lagere eindleeftijd.

Vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid wilt u een uitkering krijgen?

Dit hangt af van de uitkeringsdrempel die u kiest. Meestal krijgt u pas een uitkering als u ten minste 25 procent arbeidsongeschikt bent. Vaak kunt u ook een hogere uitkeringsdrempel kiezen. Uw premie wordt dan lager.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Categorie: Verzekering

Krijg ik een medische keuring?

top

Voor deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet hier dan wel toestemming voor geven.

Wie betaalt de keuring?

De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als hij iets anders met u heeft afgesproken.

 

Klik hier voor meer informatie over de medische keuring. 

Categorie: Verzekering
 • UWV
 • a.s.r.
 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • TAF
 • De Zeeuwse
 • Movir
 • Reaal
 • Allianz
 • Lancyr