Dienstverleningsdocument

 

Bekijk hier ons dienstverleningsdocument

 


Kwaliteit
De kwaliteit van AOVergelijken (onderdeel van Geijsel Kroon B.V.) is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze automatisering en van onze medewerkers. Al onze medewerkers bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt en wij beschikken over de wettelijk verplichte vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Om ons werk te kunnen verrichten, beschikken wij over uw gegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u er op rekenen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Bovendien zijn wij in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten.
Voor u betekent dit extra zekerheid.

Onze financiële dienstverlening
U kunt van ons de volgende dienstverlening verwachten:

-  Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige situatie. 
-  Wij inventariseren welke (financiële) voorziening u al hebt.
-  Wij brengen uw financiële positie in kaart, waarbij wij kijken naar uw inkomsten.
-  Wij adviseren u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. 
-  Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.
-  Wij geven u informatie over de verschillen in producten, tarieven en voorwaarden. 
-  Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten.
-  Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
-  Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
-  Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de aanbieder ontvangt conform de aanvraag is.
-  Wij sturen uw verzekeringsaanvraag naar de desbetreffende verzekeraar.
-  Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking.
Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen.

Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn aanbieders overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
-  Wij begeleiden u bij het traject van de medische acceptatie door de verzekeraar.
-  Desgewenst bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is, de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere aanbieder onderbrengen.
-  Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
-  Wij helpen u met het wijzigen van intermediair.
-  Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op arbeidsongeschiktheid kunt verminderen.
-  Wij controleren de premies die aanbieders bij u in rekening brengen.
-  Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij over deze wijzigingen.
-   Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
-   Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u.

- In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de aanbieder gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel  te vergoeden.

- Wij verwachten tevens van u dat u gegevens uit de ontvangen stukken controleert op juistheid en onjuistheden aan ons doorgeeft. In het communicatietraject kunnen immers fouten of misverstanden ontstaan. Als er iets niet duidelijk of onjuist is, geeft u dat dan aan ons door.

- Heeft u elders verzekeringen lopen of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

-  Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt, verwachten wij van u dat u dit tijdig aan ons doorgeeft.  Bijvoorbeeld bij geboorte van een kind, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van beroep, relevante veranderingen van inkomen en verhuizing. Dit is van essentieel belang om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Wij onderhouden in principe alle contacten met de aanbieder.

- Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de aanbieder.
- U accepteert onze nieuwsbrieven. Wij zullen u hiermee periodiek informeren.
- U reageert tijdig en volledig op onze verzoeken en informatie.
- U betaalt tijdig en volledig de verschuldigde premie aan de betreffende verzekeraar.
- U informeert ons gevraagd en ongevraagd tijdig en volledig omtrent wijziging van uw persoonlijke situatie.
- U informeert ons tijdig en actief, ook ongevraagd, als uw werkzaamheden afwijken van hetgeen in de polis is vermeld.
- Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U kunt dus verwachten dat wij u hiernaar vragen.

Relatie met aanbieders
AOVergelijken (onderdeel van Geijsel Kroon B.V.) behoort tot de ongebonden selectieve bemiddelaars. Dit betekent dat wij ons advies baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële diensten.

Producten van financiële instellingen waarmee wij geen samenwerkingsovereenkomst hebben zullen wij niet in ons advies betrekken. Op uw verzoek geven wij graag aan met welke aanbieders en financiële instellingen wij een samenwerkingsovereenkomst hebben.
Wij hechten veel waarde aan onze onafhankelijkheid. Hierdoor kunnen wij in vrijheid producten van veel aanbieders adviseren. Wij betrekken in onze advisering de producten van meerdere aanbieders en financiële instellingen.
Bij geen enkele aanbieder bestaat een verplichting om met hen zaken te doen.

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. 
Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Algemene afspraken rondom premiebetaling
Premiebetaling dan wel premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u bekend gemaakt is.
Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen om de premies per halfjaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht. Het is belangrijk dat u de premie tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de aanbieder in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we eventueel naar een oplossing kunnen zoeken.  Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de aanbieder hierover onderhouden.

Incasso door AOVergelijken (onderdeel van Geijsel Kroon B.V.)
Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de aanbieder bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling, n.l.: het zenden van een nota met betaling door u per bank of automatische afschrijving. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van premie betaling aan de aanbieder. Daar zorgen wij immers voor.

Incasso door aanbieder
U kunt in een aantal gevallen de aanbieder machtigen om de premie via automatische incasso van uw bankrekening te laten afschrijven. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Hoe worden wij beloond?
Geen Beloning op basis van provisie!

Wij willen van de aanbieder(s) waar uw verzekering door ons afgesloten is geen provisie ontvangen. 
U betaalt ons rechtstreeks een éénmalige vergoeding voor de advisering, het vergelijk en de verrichtingen die vereist zijn om de verzekeringsovereenkomst tot stand te brengen. Deze vergoeding bent u ook verschuldigd indien de overeenkomst om ongeacht welke reden niet tot stand komt. 

U betaalt een eenmalige vergoeding van € 245 (vrijgesteld van BTW) voor het aanvraagproces, het vergelijk en de verrichtingen die vereist zijn om de verzekeringsovereenkomst tot stand te brengen. Indien de overeenkomst om ongeacht welke reden niet tot stand komt bent u deze eenmalige vergoeding ook verschuldigd. Met het insturen van het aanvraagformulier gaat u akkoord met genoemde tarieven.

Daarnaast betaalt u Geijsel Kroon een eenmalige vergoeding van € 245 (vrijgesteld van BTW) voor het adviestraject en een maandelijkse beheervergoeding voor de in het dienstverleningsdocument genoemde werkzaamheden.
De hoogte van de beheervergoeding is bij vooruitbetaling voor 2021 € 10,70 per maand, vrijgesteld van BTW. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. Deze vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de CBS prijsindex.


Beloning op basis van declaratie
Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. 

Belangenconflicten
Wij zetten ons op een eerlijke, billijke en professionele wijze in voor uw belangen. Wij zorgen ervoor dat u op een billijke wijze wordt behandeld indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. Indien een belangenconflict zich voordoet of dreigt voor te doen, zijn wij verplicht u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij zaken met u gaan doen.

Beëindiging relatie
Mocht u in de toekomst een ander intermediair wensen, dat voor u uw belangen behartigt, dan is dat mogelijk. U kunt uw aanbieder verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten
Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Ook als u van mening bent dat u niet voldoende bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad. U kunt dat schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Uw brief wordt dan direct in behandeling genomen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter of aan één van de volgende onafhankelijke instanties;

Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen:
Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoonnummer   0900-3552248
info@kifid.nl
www.kifid.nl

 

 • De Zeeuwse
 • UWV
 • a.s.r.
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • Reaal
 • Klaverblad
 • Goudse
 • Movir
 • TAF
 • Allianz
 • Avero Achmea