Medische Keuring

Als u een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, dan kan de verzekeraar u vragen een medische keuring te ondergaan.

Waarom is een medische keuring nodig?

Met een verzekering verzekert u zich tegen een bepaald risico, zoals het risico op overlijden of het risico dat u arbeidsongeschikt raakt. Als dat risico zich voordoet, keert de verzekeraar u of uw nabestaanden een bepaald bedrag uit. De verzekeraar neemt dus eigenlijk het risico van u over en daar hangt natuurlijk wel een prijs- kaartje aan. Daarom moet u voor een verzekering premie betalen. Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, moet de verzekeraar weten hoe groot het risico is dat u overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. Uw risico bepaalt de hoogte van uw premie en de voorwaarden waarop u wordt verzekerd.

Om het risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden te kunnen inschatten, heeft de medisch adviseur van de verzekeraar medische gegevens nodig. Daarom vult u bij het aanvragen van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal een gezondheidsverklaring in. Sluit u een verzekering af boven de zogenoemde vragengrens? Dan mag de verzekeraar u vragen om een medische keuring te ondergaan.

Wat kunt u verwachten van een medische keuring?

De medische keuring wordt verricht door een onafhankelijke arts. Dat betekent dat de arts een onafhankelijke positie moet hebben ten opzichte van u en ten op- zichte van de verzekeraar. Zo kunt u niet terecht bij uw eigen huisarts of bij een bevriende arts of specialist. Omgekeerd mag de verzekeraar geen arts inschakelen die hem bijvoorbeeld ook medisch adviseert. Op die manier weet u zeker dat de keuringsarts een zo objectief mogelijk verslag over uw gezondheid maakt.

Voorafgaand aan de keuring vertelt de verzekeraar u welke arts de keuring zal uitvoeren en wat deze precies gaat doen. Waar u op wordt gekeurd, hangt af van de informatie die u in de gezondheidsverklaring heeft ingevuld. In het algemeen kunt u erop rekenen dat bij een keuring vanwege een hoog verzekerd bedrag de medisch adviseur niet alleen uw ziektegeschiedenis wil weten. De arts die u keurt zal ook vaak lichamelijk onderzoek doen, waarbij onder andere uw lengte, gewicht en bloeddruk worden gemeten. Een urineonderzoek behoort ook tot de standaardprocedure. Daarnaast kan een ECG (hartfilmpje) en/of bloed- of soms röntgen- onderzoek onderdeel van de keuring zijn.

Welke regels gelden bij een keuring?

Verzekeraars mogen u niet zomaar keuren en kunnen ook niet zomaar alles vragen. Sommige zaken zijn privacygevoelig en zult u niet met uw verzekeraar willen delen. Om uw privacy te beschermen, is de Wet op de medische keuringen ingevoerd. Daarin staat wat de rechten en plichten van verzekeraars én van u zijn. De vragen en de medische keuring moeten zo gericht mogelijk zijn: de verzekeraar mag u niet onderzoeken op zaken die voor de beoordeling van het risico helemaal niet belangrijk zijn.

Wat zijn uw rechten bij erfelijkheidsonderzoek?

Weet u dat uzelf of iemand in uw familie een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte heeft? Dan moet u daarover vragen beantwoorden als u een verzekering boven de vragengrens afsluit. Als u eerder een erfelijkheidsonderzoek heeft ondergaan, moet u ook vragen over dat onderzoek beantwoorden. De verzekeraar mag u niet vragen om mee te werken aan (nieuw) erfelijkheidsonderzoek. Een erfelijkheids- onderzoek is een chromosomaal of DNA-onderzoek.

Wat zijn uw plichten?

Als de verzekeraar u vragen stelt, dan moet u die vragen zo goed en volledig mogelijk beantwoorden. Als u vragen niet goed en volledig beantwoordt en dus informatie achterhoudt, dan kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld:

 • De verzekeraar kan achteraf de verzekering opzeggen.
 • De verzekeraar kan uw rechten beperken.
 • De verzekeraar kan de premie verhogen.
 • De verzekeraar geeft u of uw nabestaanden geen of een lagere uitkering.
 • U moet een uitkering terugbetalen die u al heeft ontvangen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de keuring?

Alle benodigde papieren zijn ingevuld, de medische keuring is achter de rug. En nu? De benodigde informatie ligt op het bureau van de medisch adviseur van de verzekeraar. De medisch adviseur beoordeelt uw gezondheidssituatie en adviseert de verzekeraar over het sluiten van de verzekering. Hij brengt een gemotiveerd advies uit over het (medische) risico. Als de medisch adviseur adviseert om u niet op ‘standaard’/normale voorwaarden te accepteren, dan krijgt u altijd een toelich- ting op dit advies van de medisch adviseur – tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

U heeft als verzekerde het recht om als eerste het advies van de medisch adviseur te vernemen. U moet hier wel vooraf schriftelijk om vragen. Hierdoor kan het langer duren totdat de verzekering tot stand komt.

U heeft ook het recht de medisch adviseur te vragen het advies niet naar de verzekeraar te sturen. De verzekeraar weet dan niets over het advies van de medisch adviseur en de verzekering wordt niet afgesloten. Als de verzekeraar u al een voor- lopige dekking heeft verleend, vervalt die in deze situatie. Besluit u de verzekering niet door te zetten en vraagt u (schriftelijk) om de medische gegevens te vernietigen? Dan zal de medisch adviseur dit binnen drie maanden doen.

Herbeoordeling

Als de verzekeraar negatief beslist over uw aanvraag, kan dat diverse gevolgen hebben. Zo kan een negatieve beoordeling inhouden dat de verzekeraar u geen verzekering aanbiedt. Ook kan de verzekeraar besluiten u wel een verzekering aan te bieden, maar dan met beperkende voorwaarden, zoals een hogere premie, bepaalde uit- sluitingen, een beperking in de uitkeringsduur of een (langere) wachttijd.

Als uw aanvraag negatief wordt beoordeeld, heeft u – op basis van nieuwe en/of aanvullende gegevens – recht op een herbeoordeling. U moet deze binnen een week schriftelijk aanvragen bij de verzekeraar. Sommige verzekeraars brengen kosten in rekening voor het uitvoeren van een herbeoordeling.

 • Allianz
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • TAF
 • a.s.r.
 • Goudse
 • AEGON
 • Lancyr
 • Klaverblad
 • Movir
 • De Zeeuwse
 • Van Kampen Groep
 • UWV