Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF - TAF GoedGezekerd incl. Psychisch

TAF


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

TAF GoedGezekerd incl. Psychisch

Ziektes, aandoeningen, klachtenbeelden en syndromen die niet onder de dekking van deze verzekering vallen, zijn:

- Chronisch vermoeidheidssyndroom en equivalenten daarvan;

- Fibromyalgie en equivalenten daarvan;

- Postviraal syndroom, waaronder ook aspecifi eke klachten na de acute fase van de ziekte van Lyme en Q-koorts;

- Aspecifi eke RSI;

- Whiplash en het post-whiplashsyndroom;

- Post-commotioneel syndroom;

- Bekkeninstabiliteit;

- Chronisch pijnsyndroom zonder onderliggende medisch te objectiveren afwijking;

- Orgaanneurose, Da Costa syndroom;

- Environmental Distress Syndrome (EDS) en equivalenten daarvan.

 

Maar lees ook de volgende uitsluitingen:

25. Uitsluitingen arbeidsongeschiktheid

25.1 Voor deze verzekering geldt dat er geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid bestaat:

a. Indien de arbeidsongeschiktheid of het klachtenpatroon, de ziekte en/of letsel die de arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, is aangevangen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van deze verzekering tenzij de arbeidsongeschiktheid het directe en uitsluitend gevolg is van een ongeval.

Dit artikel is niet van toepassing indien:

- de verzekering wordt gesloten als voortzetting van een eerder bij TAF gesloten verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid waarbij geldt dat de ingangsdatum van de eerder gesloten verzekering minimaal één jaar vóór de ingangsdatum van de nieuwe verzekering ligt;

- de verzekering wordt gesloten als voortzetting van een verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid bij een derde verzekeraar indien uit een verklaring van die verzekeraar blijkt dat er gedurende het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van deze verzekering geen aanspraak is gemaakt op een uitkering.

b. Indien de arbeidsongeschiktheid is uitgesloten op grond van eventuele clausules die staan vermeld op het polisblad

c. Indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens of (mede) het gevolg is van het gebruik van alcohol, en/of

van verdovende middelen, en/of van bedwelmende, en/of opwekkende en/of soortgelijke middelen;

d. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van cosmetische en/of esthetische operaties en/of

behandelingen, tenzij er sprake is van medische noodzaak na verminking door een ongeval;

e. Indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en/of wordt bevorderd en/of wordt verergerd door orgaandonatie;

f. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het niet voldoen aan gestelde veiligheidsvoorschriften;

g. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van deelname van de verzekerde aan of diens training voor vechtsport, onderwatersport, bergbeklimming of enige andere klimsport, alle deelname aan snelheidswedstrijden anders dan te voet, alsmede alle vormen van verplaatsing door de lucht waaronder tevens parachutespringen, para-gliding en vergelijkbare sportactiviteiten wordt verstaan. Indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens of het gevolg is van verplaatsing door de lucht als betalend passagier of personeel van een commerciële uchtvaartmaatschappij dan bestaat er wel recht op een uitkering;

h. Indien de arbeidsongeschiktheid (mede) het gevolg is van ongevallen en gevolgen van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was voor een juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of een poging zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;

i. Indien de arbeidsongeschiktheid (mede) het gevolg is van een gebeurtenis die aan opzet of grove schuld of roekeloosheid van de verzekeringnemer of de verzekerde of aan opzet of grove schuld of roekeloosheid van een bij de uitkering belanghebbende kan worden toegerekend;

j. Indien de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt en/of verergerd doordat de verzekerde in strijd met adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur handelt.

k. Indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en/of wordt bevorderd en/of wordt verergerd tijdens, of het gevolg is van, het plegen van een strafbaar feit;

l. Indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en/of wordt bevorderd en/of wordt verergerd door –hetzij direct, hetzij indirect - een gewapend confl ict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij of terrorisme. Voor betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981;

m. Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door, opgetreden is bij of voortgevloeid is uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe deze is ontstaan;

n. Gedurende de periode dat de verzekerde in Nederland of in het buitenland in voorlopige hechtenis is genomen, Ter Beschikking Stelling opgelegd heeft gekregen en/of gevangenisstraf uitzit of de ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdens deze periode is ontstaan.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van TAF

 • Movir
 • AEGON
 • Reaal
 • Goudse
 • Allianz
 • Lancyr
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • TAF
 • De Zeeuwse
 • a.s.r.
 • Klaverblad
 • UWV