Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.

TAF


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

TAF BasisGezekerd Ongevallen en Ernstige Ziekten

Wat wordt hier (onder meer) uitgesloten:

f. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van deelname van de verzekerde aan of diens training voor:

- vechtsport,

- extreme sporten

- transoceanisch zeilen,

- onderwatersport,

- bergbeklimming of enige andere klimsport,

- alle deelname aan snelheidswedstrijden anders dan te voet, alsmede

- alle vormen van verplaatsing door de lucht waaronder tevens parachutespringen, para-gliding

en vergelijkbare sportactiviteiten wordt verstaan.

Indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens of het gevolg is van verplaatsing door de lucht als

betalend passagier of personeel van een commerciële luchtvaartmaatschappij dan bestaat

er wel recht op een uitkering;

g. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het beoefenen van sport als (semi) professional;

h. Indien de arbeidsongeschiktheid (mede) het gevolg is van ongevallen en gevolgen van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was voor een juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of een poging zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;

i. Indien de arbeidsongeschiktheid (mede) het gevolg is van een gebeurtenis die aan opzet of grove schuld of roekeloosheid van de verzekeringnemer of de verzekerde of aan opzet of grove schuld of roekeloosheid van een bij de uitkering belanghebbende kan worden toegerekend;

j. Indien de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt en/of verergerd doordat de verzekerde in strijd met adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur handelt;

k. Indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en/of wordt bevorderd en/of wordt verergerd tijdens, of het gevolg is van, het plegen van een strafbaar feit;

l. Indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en/of wordt bevorderd en/of wordt verergerd door –hetzij direct, hetzij indirect - een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Voor betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981;

m. Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door, opgetreden is bij of voortgevloeid is uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe deze is ontstaan;

n. Gedurende de periode dat de verzekerde in Nederland of in het buitenland in voorlopige hechtenis is genomen, Ter Beschikking Stelling opgelegd heeft gekregen en/of gevangenisstraf uitzit of de ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdens deze periode is ontstaan;

o. Blijkt dat verzekeringnemer, verzekerde of een andere belanghebbende is opgenomen op een (inter)nationale sanctielijst of als (inter)nationale sanctieregelgeving de verzekeraar verbiedt om uitvoering te geven aan de verzekering of als de verzekeringnemer of verzekerde geen medewerking verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende van een (rechts)persoon die belanghebbende is bij de verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van TAF