Ziektewet

Voor zieke werknemers is de werkgever verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Alleen de zogeheten vangnetgroepen komen in aanmerking voor een uitkering vanuit de Ziektewet (ZW). Het  gemiddeld aantal uitkeringen is het aantal uitgekeerde dagen gedeeld door het aantal werkdagen in de periode. Als die periode een jaar is, dan is het gemiddeld aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan het aantal uitkeringsjaren.

De zes nieuwe (clusters van) vangnetgroepen zijn

• Zwangere vrouwen: ziek als gevolg van zwangerschap vóór het WAZO-zwangerschapsverlof, danwel aansluitend aan

het verlof.

• Flex - uitzendkrachten.

• Flex - EDV plus overig: EDV staat voor de einde dienstverbanders (tijdelijke arbeidscontracten) en binnen flex -

overig zitten de overige flexwerkers (bijzondere dienstverbanden en ex-verzekerden).

• Zieke WW-ers: degenen met recht op een WW-uitkering (langer dan 13 weken ziek).

• No risk polis: arbeidsgehandicapten waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft.

• Overig: vrijwillig verzekerden en overig redenen (o.a. orgaandonaties).