WW-uitkering

De Werkloosheidswet (WW) verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Op 1 juli 2015 is de wet aangepast en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Mede hierdoor is het aantrekkelijker geworden werk te aanvaarden omdat een deel van de inkomsten niet wordt verrekend met de uitkering.

Ontwikkelingen:

De groeiende economie zien we terug in de werkloosheidscijfers. Tussen 2015 en 2018 is het lopend bestand met ca. 40% gedaald. De verwachting is dat de daling in 2019 doorzet.

De werkloosheid daalt sinds 2015 in alle leeftijdsklassen, bij jongeren iets sneller dan bij ouderen. Het aandeel van 55-plussers is ongeveer 35% van de totale populatie uitkeringsgerechtigden.

De gemiddelde jaaruitkering neemt toe als gevolg van cao-loonstijgingen, de halfjaarlijkse prijsindexatie en de aanpassing in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De inkomensverrekening als onderdeel van de WWZ leidt daarentegen tot een lagere uitkeringshoogte.

 • AEGON
 • TAF
 • Van Kampen Groep
 • a.s.r.
 • Lancyr
 • Allianz
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • Klaverblad
 • Movir
 • UWV
 • Reaal
 • De Zeeuwse