WGBO

Het is belangrijk dat u juiste en volledige informatie op het inventarisatie/aanvraagformulier vermeldt.

Met een naar waarheid en volledig beantwoorde gezondheidsverklaring voorkomt u dat de verzekeraar zich later op nietigheid van de verzekering kan beroepen en eventuele toekomstige uitkeringen en ook, premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid, in gevaar kunnen komen.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Medische (WGBO) gegevens worden onder beheer van een geneeskundig adviseur strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij u

vooraf daarvoor uw schriftelijke toestemming heeft gegeven. Sinds 1 april 1995 geldt de WGBO. Alvorens de geneeskundig adviseur de maatschappij zal gaan adviseren omtrent de vraag of u voor acceptatie in aanmerking komt en zo ja, in hoeverre dat met of zonder afwijkende voorwaarden kan plaatsvinden, heeft u het recht hierover als eerste te worden geïnformeerd. Het gebruik van dit recht is echter alleen zinvol indien de geneeskundig adviseur medische redenen aanwezig acht om de maatschappij acceptatie te ontraden of bepaalde afwijkende voorwaarden te adviseren. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, verzoeken wij dit vooraf schriftelijk aan onze geneeskundig adviseur kenbaar te maken.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het gebruikmaken van dit recht tot vertraging van de acceptatieprocedure kan leiden. 

 • De Zeeuwse
 • Klaverblad
 • Allianz
 • AEGON
 • TAF
 • UWV
 • Avero Achmea
 • a.s.r.
 • Lancyr
 • Reaal
 • Goudse
 • Movir
 • Van Kampen Groep