AOV Begrippenlijst

AAW

Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

De Algemene arbeidsongeschiktheidswet was een wet waar in beginsel alle ingezetenen van Nederland voor verzekerd waren. Om een uitkering te ontvangen diende de verzekerde wel een bepaald inkomen te hebben gehad en op basis daarvan werd een uitkering vastgesteld. De uitkering was een percentage overeenkomend met het arbeidsongeschiktheidspercentage. In 1998 werd de AAW afgeschaft en werden er voor zelfstandigen de WAZ en voor jonggehandicapten de Wajong ingevoerd.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de juridische rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd aan de Vijzelgracht in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants.

ANW

Algemene nabestaandenwet.

De Algemene nabestaandenwet zorgt ervoor dat in het geval van overlijden, de overheid nabestaanden verzekerd van een inkomen.

AOW

De Algemene ouderdomswet.

De Algemene ouderdomswet (AOW) voorziet mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt van een basisinkomen (pensioen). Met ingang van 2013 wordt de ingangsdatum AOW stapsgewijs verhoogd van 65 naar 67 jaar.

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Dit is het criterium waarop de verzekeraar beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent.

Dit is het criterium waarop de verzekeraar beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidscriterium bestaat meestal uit een van de volgende drie mogelijkheden:

- Gangbare arbeid; Kunt u nog werken, ongeacht uw opleiding en ervaring?

- Passende arbeid; Kunt u nog een beroep uitoefenen dat past bij uw opleiding en ervaring?

- Beroepsdekking; Kunt u uw eigen beroep nog uitoefenen?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering met het cirterium gangbare arbeid is de goedkoopste- en met beroepsdekking de duurste variant.

De premie van uw AOV zal hoger zijn als u zich wilt verzekeren tegen beroepsarbeidsongeschiktheid, dit houdt in dat er bij beoordeling van de arbeidsongeschiktheid alleen wordt gekeken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Wanneer u zich verzekert tegen passende arbeid of gangbare arbeid zal de premie van de AOV lager zijn.

Arbeidsongeschiktheidsdrempel

De arbeidsongeschiktheidsdrempel is het percentage dat bij arbeidsongeschiktheid overschreden moet worden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Gebruikelijk is een percentage van 25% of 35%. Bij hogere percentages zoals 50% of zelfs 80% neemt een verzekeringnemer een dusdanig hoog risico dat er geen sprake meer is van een adequate verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (aof)

De WAZ vermogensbestanddelen (Wet Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen), ging op 1 januari 2005 over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering of een sommenverzekering.
Bij een sommenverzekering betaalt de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
Bij een schadeverzekering keert de verzekeraar uitsluitend uit bij het daadwerkelijk verlies aan inkomen.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt er beoordeeld welke (rest-)capaciteit u nog heeft om het in de polis genoemde beroep uit te oefenen. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf worden door de meeste verzekeraars bij die beoordeling wel meegenomen.

Broodfondsen

Een broodfonds is een particuliere arbeidsongeschiktheidsvoorziening  voor een besloten groep zelfstandige ondernemers die samen voor elkaars uitkering garant staan.

Een broodfonds is een particuliere arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor een besloten groep zelfstandige ondernemers die samen voor elkaars uitkering garant staan.

Indien één van de ondernemers in een broodfonds ziek is, krijgt diegene van de andere ondernemers een uitkering. Er moet worden opgemerkt dat dit in de praktijk vele risico's met zich mee kan brengen. Indien bij een groep van bijvoorbeeld 40 ondernemers er 10 arbeidsongeschikt zijn, moeten de andere 30 de uitkering voor de zieke ondernemers ophoesten. Ook is er bij een broodfonds geen medische keuring, waardoor de kans groter is dat er medische mankementen worden verzwegen.

BSN

Burger Service Nummer.

Budget-AOV

Een budget-AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een beperkte dekking waardoor de premie van deze AOV's lager ligt dan AOV's met een volledige dekking. Bij een schadeclaim kan dit tot forse discussies leiden omdat een verzekerde in de veronderstelling verkeerde beter verzekerd te zijn dan achteraf het geval blijkt te zijn.

Combitarief

Met de leeftijd stijgende premie. Na bereiken van de overstapleeftijd overgaand in het standaardtarief gebaseerd op de bereikte leeftijd.

Correctiebepaling

Bij arbeidsongeschiktheid wordt bij de uitkering rekening gehouden met overige inkomsten. In een slecht geval bent u dus ziek, en goed verzekerd (althans dat denkt u) maar de verzekeraar betaalt niet uit omdat u nog andere inkomsten geniet.

DGA

Directeur grootaandeelhouder.

Directeur grootaandeelhouder.

Een DGA bezit de meerderheid van de aandelen in een BV of een NV. Een DGA zonder personeel zou ook een zzp'er kunnen zijn. Meestal heeft een DGA meerdere BV's en als bovenste BV een holding BV waarin hij de andere deelnemingen 'houdt'.

Eindleeftijd

Als kandidaat-verzekerde kunt u zelf kiezen tot welke eindleeftijd een eventuele uitkering verleend moet worden. Veel voorkomende eindleeftijden zijn 55, 60, 62, 65 en 67 jaar. Sommige verzekeraars geven ook de mogelijkheid om andere eindleeftijden te kiezen. Bij de zwaardere beroepen wordt soms door de verzekeraar een limiet gesteld aan de eindleeftijd in die zin dat bijvoorbeeld een stratenmaker maximaal 55 of 60 jaar als eindleeftijd kan kiezen. Na die leeftijd is arbeidsongeschiktheid bij dat soort beroepen statistisch gezien vaak geen onzeker voorval meer. Als diezelfde stratenmaker overigens leiding geeft aan een groter bedrijf en feitelijk alleen administratief/commercieel/leidinggevend bezig is, dan is eindleeftijd 65 wel weer mogelijk.  

Als kandidaat-verzekerde kunt u zelf kiezen tot welke eindleeftijd een eventuele uitkering verleend moet worden. Veel voorkomende eindleeftijden zijn 55, 60, 62, 65 en 67 jaar. Sommige verzekeraars geven ook de mogelijkheid om andere eindleeftijden te kiezen. Bij de zwaardere beroepen wordt soms door de verzekeraar een limiet gesteld aan de eindleeftijd in die zin dat bijvoorbeeld een stratenmaker maximaal 55 of 60 jaar als eindleeftijd kan kiezen. Na die leeftijd is arbeidsongeschiktheid bij dat soort beroepen statistisch gezien vaak geen onzeker voorval meer. Als diezelfde stratenmaker overigens leiding geeft aan een groter bedrijf en feitelijk alleen administratief/commercieel/leidinggevend bezig is, dan is eindleeftijd 65 wel weer mogelijk.

Bij het na de ingangsdatum van de AOV alsnog verlengen van de oorspronkelijk afgesproken einddatum zal de verzekeraar eisen dat de verzekerde aantoont dat hij gezond is omdat de verzekeraar niet heeft kunnen reserveren voor het toenemen van het arbeidsongeschiktheidsrisico met het ouder worden van de verzekerde.

 

En-blocbepaling

In de polisvoorwaarden van een aantal verzekeraars is de en-blocbepaling opgenomen. Enkele verzekeraars geven aan deze clausule in de arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig te hebben, zodat de verzekeraar de AOV in een bijzondere situatie kan stopzetten. Deze clausule is in het nadeel van de verzekerden, zij hebben namelijk minder zekerheid dan bij een verzekeraar die deze clausule niet hanteert.

Gangbare arbeid

Bij gangbare arbeid is alleen de vraag aan de orde welke algemeen geaccepteerde arbeid nog van u verlangd kan worden. Geen rekening wordt gehouden met het beroep, opleidingsniveau en ervaring. De WIA-normen zijn gebaseerd op dit criterium, dat bij particuliere verzekeraars weinig in gebruik is.

Geheimhoudingsplicht

Alle mensen die betrokken zijn bij de medische beoordeling, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Uw gezondheidsverklaring, de rapporten van een keuringsarts en eventuele andere (medische) informatie worden opgenomen in een medisch dossier. Dat wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Het verzamelen van gegevens over uw gezondheid is voorbehouden aan personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Medische gegevens mogen alleen bij derden (zoals uw behandelend arts en huisarts) worden opgevraagd als u daar vooraf gericht en schriftelijk toestemming voor verleent.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier waarin vragen gesteld worden over de persoonlijke omstandigheden en  levensstijl  van de verzekerde (bijvoorbeeld rookgedrag) en over zijn medische geschiedenis.

Er wordt gevraagd naar een aandoeningen en ziekten, en er wordt duidelijk vermeld dat de verzekeringnemer het moet melden als hij zorgverlener heeft bezocht, een medische behandeling heeft ondergaan en/of medicijnen heeft gebruikt. Indien van toepassing worden aanvullende vragen gesteld over de aandoening of behandeling. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt de gezondheidsverklaring en kan aan de hand daarvan besluiten nadere informatie op te vragen bij de huisarts of behandelend specialist of de verzekeringnemer te laten keuren.

Op de gezondheidsverklaring staat vermeld dat het belangrijk (én verplicht) is deze naar waarheid en volledig in te vullen, omdat anders het gevaar bestaat dat de verzekeraar de verzekering beëindigt of een uitkering weigert of stopzet.

Herroepingsrecht

U kunt bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen 14 dagen na de totstandkoming van de verzekering met terugwerkende kracht en zonder kosten schriftelijk opzeggen.

Indexering

Er is sprake van indexering wanneer de uitkering en/of het verzekerd bedrag wordt aangepast aan de jaarlijkse algemene prijsontwikkelingen.

Er is sprake van indexering wanneer de uitkering en/of het verzekerd bedrag wordt aangepast aan de jaarlijkse algemene prijsontwikkelingen.

Inkomensschade

Ontstaat als iemand vanwege werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer tegen betaling kan werken.

Inlooprisico

Het inlooprisico is het risico wat u loopt indien u arbeidsongeschikt raakt en de oorzaak hiervan voor de ingangsdatum ligt van de nieuwe verzekering, maar die ontdekt wordt tijdens de looptijd van de oude verzekering. Dit risico is in beginsel niet gedekt bij de nieuwe verzekering, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

IOAZ

De Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen is bestemd voor 55+ers en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

IOW

De Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

De inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is een uitkering die moet waarborgen dat ouderen na afloop van hun WW- of WGA-uitkering een minimumuitkering ontvangen. De wet is in werking getreden per 1 december 2009. De IOW-uitkering is maximaal 70 procent van het minimumloon en staat los van het inkomen van de partner en van vermogen.

 

IVA

Inkomstenvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De IVA voorziet in een loongerelateerde uitkering van 75% van het laatstverdiende loon.

UWV verstrekt op grond van de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Ontwikkeling:

Een belangrijke factor in de stijging van het aantal uitkeringen is de overgang van WGA naar IVA. Dit gaat om mensen die eerst niet duurzaam arbeidsongeschikt waren, maar dat in de loop van de tijd wel zijn geworden. In 2017 gebeurde dit ca. 10.000 maal, bijna evenveel als de nieuwe instroom in de IVA.

Leeftijdsafhankelijk tarief

Gelijkblijvende of met de leeftijd mee stijgende premie.

U betaalt een premie die gedurende de looptijd van de polis gelijk blijft, of een premie die met uw leeftijd meestijgt. Het leeftijdsafhankelijke tarief is in aanvang goedkoper maar stijgt naarmate u ouder wordt. In de gelijkblijvende premie wordt in de eerste jaren een reserve opgebouwd zodat uw premie later bij het ouder worden ook gelijk kan blijven. Bij tussentijdse beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt de opgebouwde reserve aan de verzekeraar.

Lijfrente

Een lijfrente is een voorziening waarvoor u periodiek of éénmalig een premie betaalt aan een bank of een verzekeringsmaatschappij. Overlijdt u, dan stoppen ook de uitkeringen, tenzij u anders heeft afgesproken.

Een lijfrente bestaat uit een opbouwfase en een uitkeringsfase. Eigenlijk zijn het twee verzekeringen. Eerst sluit u een lijfrenteverzekering af om een bedrag op te bouwen. Nadert de verzekering de einddatum, dan kunt u indien gewenst een andere verzekeraar uitkiezen die het hoogste rendement op uw kapitaal geeft. Die laat u de lijfrente uitkeren.

Loonaanvullingsuitkering

De gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer kan na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering in aanmerking komen voor een loonaanvullingsuitkering op voorwaarde dat hij voldoende inkomsten uit werk heeft. Het begrip resterende verdiencapaciteit (RVC) speelt hierbij een belangrijke rol.

Loondoorbetalingsplicht

Werkgever moet gedurende maximaal twee jaar 70% van het loon doorbetalen.

Mededelingsplicht

De mededelingsplicht is de verplichting van de verzekeringnemer om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken.

Medische acceptatie

Als het medisch objectief is vast te stellen dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval en er een stoornis is ontstaan waardoor u beperkt bent in uw functioneren, dan is er sprake van een medische acceptatie.

Medische gegevens

Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze in principe alleen voor de geneeskundige adviseur toegankelijk zijn.

Medische keuring

Als u een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, dan kan de verzekeraar u vragen een medische keuring te ondergaan. 

Als u een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, dan kan de verzekeraar u vragen een medische keuring te ondergaan. 

Lees verder

Nabestaandenlijfrente

Een nabestaandenlijfrente is een levensverzekering die uitkeert na het overlijden van degene op wiens leven de polis is afgesloten.

Een nabestaandenlijfrente is een levensverzekering die uitkeert na het overlijden van degene op wiens leven de polis is afgesloten. Indien de verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering.

Nevenberoep

Bijbaan.

De bijbaan naast het op de polis aangegeven beroep.

Optierecht

Het optierecht bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering houdt in dat er een mogelijkheid is om de verzekerde som te verhogen zonder dat er nogmaals een medische keuring nodig is.

Oudedags lijfrente

Een oudedags lijfrente is een bijzondere vorm van een lijfrenteverzekering. Het gaat om een uitkering die uiterlijk op uw 70ste ingaat en doorloopt tot uw overlijden.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is een uitkering die u ontvangt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd tot aan uw overlijden.

Passende arbeid

Bij passende arbeid wordt er beoordeeld welke (rest-)capaciteit u nog heeft rekening houdende met, uw krachten en bekwaamheden, uw opleiding en vorige beroepen. De vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen worden. Bij die beoordeling speelt de mogelijke verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid geen rol.

Poliskosten

Poliskosten zijn kosten die betaald dienen te worden bij het opmaken en/of het aanpassen van een polis.

Premierestitutie

De terugbetaling van de teveel betaalde premie door de verzekeraar aan de verzekeringsnemer.Wanneer een polis wordt beëindigd zal de verzekeraar in principe de teveel betaalde premie terug betalen aan de verzekerde (na aftrek van eventuele kosten).

Prepensioen

Individuele pensioenregeling.

Prepensioen is een individuele pensioenregeling waarbij u premie betaalt om zelf vervroegd met pensioen te kunnen gaan.

Re-integratie

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werken.

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een bedrijf (organisatie) op kan treden als een persoon in het rechtsverkeer, zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.

Risicobereidheid

Risicobereidheid geeft aan in hoeverre een verzekerde bereid is redelijkerwijs voorzienbare risico's te accepteren.

Risicotolerantie

Risicotolerantie geeft aan in hoeverre een verzekerde in staat is redelijkerwijs voorzienbare risico’s aan te kunnen.

Rubriek A & rubriek B

Rubriek A is het verzekerd bedrag voor het eerstejaars risico. Rubriek B is het verzekerd bedrag risico na twaalf maanden tot de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

RVC

Resterende verdiencapaciteit.

De resterende verdiencapaciteit is het inkomen dat de verzekerde, ondanks zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, nog kan verdienen.

Schadeverzekering

Een schadverzekering verzekert uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen.

Sommenverzekering

Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.

Standaardtarief

Gelijkblijvende premie.

SV-loon

SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebasseerd. Het sv-loon is als gevolg van de Wet administratieve lastenverlichting in sociale verzekeringen (Walvis) nagenoeg gelijk aan het fiscale loon.

Tijdelijke oudedags lijfrente

Een tijdelijke oudedags lijfrente is een bijzondere vorm van de ‘gewone’ oudedags lijfrente. Het gaat om een uitkering die tussen uw 65ste en 70ste levensjaar ingaat, minimaal 5 jaar loopt en op een afgesproken moment weer stopt.

Uitkeringstermijn

De periode waarin, bij arbeidsongeschiktheid, een bedrag aan de verzekerde wordt uitgekeerd.

Uitlooprisico

Het uitlooprisico is het risico dat een uitkering moet worden verstrekt door arbeidsongeschiktheid die tijdens de looptijd van de verzekering bestond, maar op grond waarvan een eventueel recht op een uitkering ontstond ná de einddatum van de verzekering.

Vangnetters Ziektewet

Werkgevers moeten bij ziekte van een werknemer de eerste 2 jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet (vangnetters): • uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau;• oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract);• thuiswerkers, musici en artiesten;• stagiairs met een stagevergoeding;• werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn;• vrijwillig verzekerden;• mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking).

Werkgevers moeten bij ziekte van een werknemer de eerste 2 jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet (vangnetters):

 • uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau;
• oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract);
• thuiswerkers, musici en artiesten;
• stagiairs met een stagevergoeding;
• werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn;
• vrijwillig verzekerden;
• mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking).

Vangnetverzekering

Productkenmerken Het product heeft de volgende belangrijke uitgangspunten: - Dekking op basis van gangbare arbeid; - Verzekerd bedrag maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon - Indexatie sluit aan bij aanpassing minimumloon; - Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid; - Vaste eindleeftijd van 67 jaar; - Dekking voor zowel gedeeltelijk als volledige arbeidsongeschiktheid; - Eigen risicotermijn van 1 jaar; - Contracttermijn van 1 jaar.   Doelgroep Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen die om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Klanten die een uitsluiting krijgen op een reguliere AOV vallen niet onder de doelgroep van deze verzekering; zij hebben immers een alternatief en zijn dus verzekerbaar.   Aanbieden De aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering moet zijn ingediend binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer. Als de verzekeraar een aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijst door de gezondheid van de kandidaat - verzekerde, biedt de verzekeraar de kandidaat - verzekerde automatisch een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen aan. Tevens wijst hij hem op de mogelijkheid om offertes voor een reguliere AOV aan te vragen bij andere verzekeraars.  - verzekerde uiteindelijk kiest voor de vangnetverzekering moet deze worden gesloten bij de verzekeraar waar de eerste aanvraag voor een reguliere verzekering is ingediend.   Prijs Bij acceptatie van deze verzekering wordt geen onderscheid gemaakt op basis van individuele risicokenmerken. De gedachte hierachter is dat deze groep onverzekerbaar is. Aanvullend onderscheid op basis van leeftijd of beroep is daarom technisch onnodig. De verzekerde moet uiteraard wel kunnen aantonen dat hij in staat is het verzekerd inkomen te verdienen. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van individuele kenmerken kent deze verzekering een  maximale premie van € 209,55 per € 1.000 verzekerd bedrag.

Productkenmerken

Het product heeft de volgende belangrijke uitgangspunten:

- Dekking op basis van gangbare arbeid;

- Verzekerd bedrag maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon

- Indexatie sluit aan bij aanpassing minimumloon;

- Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid;

- Vaste eindleeftijd van 67 jaar;

- Dekking voor zowel gedeeltelijk als volledige arbeidsongeschiktheid;

- Eigen risicotermijn van 1 jaar;

- Contracttermijn van 1 jaar.

 

Doelgroep

Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen die om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Klanten die een uitsluiting krijgen op een reguliere AOV vallen niet onder de doelgroep van deze verzekering; zij hebben immers een alternatief en zijn dus verzekerbaar.

 

Aanbieden

De aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering moet zijn ingediend binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer.

Als de verzekeraar een aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijst door de gezondheid van de kandidaat

- verzekerde, biedt de verzekeraar de kandidaat

- verzekerde automatisch een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen aan.

Tevens wijst hij hem op de mogelijkheid om offertes voor een reguliere AOV aan te vragen bij andere verzekeraars. 

- verzekerde uiteindelijk kiest voor de vangnetverzekering moet deze worden gesloten bij de verzekeraar waar de eerste aanvraag voor een reguliere verzekering is ingediend.

 

Prijs

Bij acceptatie van deze verzekering wordt geen onderscheid gemaakt op basis van individuele risicokenmerken. De gedachte hierachter is dat deze groep onverzekerbaar is.

Aanvullend onderscheid op basis van leeftijd of beroep is daarom technisch onnodig. De verzekerde moet uiteraard wel kunnen aantonen dat hij in staat is het verzekerd inkomen te verdienen. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van individuele kenmerken kent deze verzekering een  maximale premie van € 209,55 per € 1.000 verzekerd bedrag.

Vaste Lasten AOV

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken en niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met vaste uitgaven bedoelen we de kosten die iedere maand terugkomen, bijvoorbeeld voor de huur van uw huis. Die vaste uitgaven noemen we ook wel vaste lasten. Met een individuele vaste lasten AOV kunt u een aantal vaste lasten verzekeren voor als u arbeidsongeschikt bent. U krijgt daarvoor dan een uitkering.

Vaste WIA-aanvullingsverzekering

De Vaste WIA-aanvullingsverzekering gaat uit van vooraf (bij de acceptatie) vastgestelde uitkeringsbedragen. Deze verzekering met vaste bedragen vult niet alleen aan op de WGA-uitkering maar ook op de IVA-uitkering. Een ander verschil is dat er direct na ingangsdatum van de WIA wordt uitgekeerd, en niet pas na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering.

Vervolguitkering

De gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer die niet of onvoldoende werkt in relatie tot zijn restcapaciteit, komt niet in aanmerking voor een WGA loonaanvullingsuitkering. Deze werknemer komt in aanmerking voor een WGA vervolguitkering.

Verzekeringnemer

Degene die de verzekering afsluit.

Degene die de verzekering afsluit.
Dit betreft meestal de verzekerde zelf, maar kan ook het bedrijf zijn van de verzekerde dat namens de verzekerde de verzekering afsluit.

Verzwijging

Indien een verzekerde bij het aangaan van de arbeidsongeschikheidsverzekering relevante informatie verzwijgt loopt hij het risico dat een eventuele toekomstige claim op grond van artikel 7:930 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgewezen.

De verzekeraar moet echtger wel betalen als de niet vermelde informatie niet van belang is voor het verwezenlijkte risico.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wanneer de verzekerde door een rechtstreeks en medisch objectief vast te stellen oorzaak (ziekte, gebrek) minimaal 80% loonverlies lijdt zonder uitzicht op herstel.

Vrijwillige verzekering UWV

Als u niet verplicht verzekerd bent, kunt u zich onder voorwaarden vrijwillig bij het UWV verzekeren. Een medische keuring is niet nodig als u de verzekering tijdig bij het UWV aanvraagt. U kunt deze verzekering altijd opzeggen. Het kan verstandig zijn om, vooruitlopend op de aanvraag bij een commerciële verzekeraar bij het UWV aan te melden zodat u in ieder geval verzekerd bent. Ook als u niet wordt geaccepteerd bij de commerciële verzekeraar. U moet zich binnen 13 weken na afloop van de verplichte verzekering bij het UWV aanmelden voor de vrijwillige verzekering.

Vrijwillige Ziektewetverzekering

Wie geen recht heeft op een ziektewetuitkering, kan zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Dit geldt voor: • startende zelfstandigen;• WAO-ers en WIA-ers die gedeeltelijk zelfstandig gaan werken;• mensen die maximaal 3 dagen per week werk doen in of rond de woning van een privépersoon, zoals huishoudelijke hulp en kinderoppas (dienstverlening aan huis);• mensen die tijdelijk stoppen met hun werk, bijvoorbeeld om onbetaald verlof op te nemen;• mensen die in het buitenland gaan werken.

Wie geen recht heeft op een ziektewetuitkering, kan zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.
Dit geldt voor:
 • startende zelfstandigen;
 • WAO-ers en WIA-ers die gedeeltelijk zelfstandig gaan werken;
 • mensen die maximaal 3 dagen per week werk doen in of rond de woning van een privépersoon, zoals huishoudelijke hulp en kinderoppas (dienstverlening aan huis);
 • mensen die tijdelijk stoppen met hun werk, bijvoorbeeld om onbetaald verlof op te nemen;
 • mensen die in het buitenland gaan werken.

Wachtdagen

De wachttijd op een AOV is de periode waarover u als verzekerde geen uitkering ontvangt. Dit eigen risico varieert tussen de dertig dagen en 24 maanden.

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bij arbeidsongeschiktheid uitkeringen aan degenen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden.

Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingegaan. Jongeren met een langdurige ziekte of handicap krijgen intensieve begeleiding naar werk. Wajongers die geen mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt of die nog druk bezig zijn werk te vinden, ontvangen een (aanvullende) uitkering.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan en is de Wajong 2015 van toepassing. Alleen jonggehandicapten die nu en in de toekomst niet meer kunnen werken komen in aanmerking voor een uitkering van UWV als zij aan de voorwaarden voldoen. Jonggehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden en hulp bij het vinden van geschikt werk.

De Wajongers die vóór 1 januari 2015 al een Wajong uitkering ontvingen, behouden deze uitkering bij UWV. Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. De hoogte van de uitkering gaat is voor hen wel veranderd. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

WAO

De Wet op de arbeidsongeschiktheid.

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is de voorloper van de WIA. De WAO voorziet werknemers en ambtenaren bij arbeidsongeschiktheid van een uitkering.

Alleen personen die ziek zijn geworden vóór 1 januari 2004, kunnen nog een beroep doen op de WAO.

Ontwikkelingen:

Het aantal lopende WAO-uitkeringen neemt, doordat de regeling voor nieuwe gevallen gesloten is, jaarlijks af. De verhoging van de AOW-leeftijd leidt ertoe dat de afname enigszins vertraagd wordt.

De beëindiging van de uitkering betreft voornamelijk pensionering (80%) en overlijden (15%). Bij slechts 1% is er sprake van herstel. De uitstroom door overlijden zal in verhouding licht toenemen door de hogere sterftekans bij de gemiddeld ouder wordende WAO-populatie.

WAZ

Tot 1 augustus 2004 was de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt werden, kunnen nu nog een WAZ-uitkering ontvangen. Andere zelfstandigen kunnen geen nieuwe WAZ-uitkering meer aanvragen.

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Op 1 augustus 2004 is de Wet Einde Toegang Verzekering WAZ ingegaan. Na deze datum kan er geen (eerste) recht op een WAZ-uitkering meer ontstaan. Het aantal uitkeringen daalt. Evenals bij de WAO is er nog wel instroom van oude rechten.

Werkhervattingskas

 De WAO werd gefinancierd  uit twee fondsen, het Aof (de uitkeringen  van mensen die > vier jaar in de WAO zitten en niet onder Pemba vallen) en de Aok (de uitkeringen van mensen < vier 4 jaar in de WAO zitten en onder Pemba vallen). Deze beide fondsen blijven bestaan zolang Pemba bestaat. Als Pemba wordt afgeschaft, blijft het Aof over om de lasten van de IVA en de oude WAO te dekken, alsmede het deel van de WGA-lasten waarvoor een bedrijf geen eigenrisicodrager kan worden. Voor het deel van de WGA-lasten waarvoor een bedrijf wel eigenrisicodrager kan worden, zal een apart fonds (de Werkhervattingskas) worden opgericht omdat de WGA hiervoor premiedifferentiatie zal kennen.

Een van de uitgangspunten in de premiesystematiek voor de Ziektewet (hierna: ZW) en de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (hierna: WGA) is dat de te betalen premies zoveel mogelijk corresponderen met het ZW- en WGA-risico van werkgevers.

De huidige systematiek wordt aangescherpt. De risico’s van grote werkgevers werken nog te veel door in de sectoraal bepaalde premies voor kleine werkgevers, daarom wordt de berekening gescheiden.

Werking systematiek 2019

De premiedifferentiatiesystematiek voor de ZW en WGA bestaat uit twee soorten premies: de individueel gedifferentieerde premie en de sectoraal gedifferentieerde premie. Kleine werkgevers betalen een sectoraal gedifferentieerde premie, grote werkgevers een individueel gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een premie die opgebouwd is uit een weging van beide premies.

In de premiesystematiek 2019 beïnvloeden de premies voor kleine en grote werkgevers elkaar. Daardoor werken de risico’s van grote werkgevers door in de premies van kleine werkgevers en omgekeerd. Daarom betalen kleine werkgevers een iets te hoge premie ten opzichte van hun risico. Grote werkgevers betalen een iets te lage premie ten opzichte van hun risico. Daarnaast blijken de sectorale premies voor kleine werkgevers ook vatbaar voor grote schommelingen van jaar op jaar door de invloed van grote werkgevers op hun premies.

Aanpassing

De wijziging betreft een tweedeling in zowel de lasten als de loonsommen van kleine en grote werkgevers ten behoeve van de premiedifferentiatie. De lasten en loonsommen van kleine werkgevers worden voortaan uitsluitend gebruikt bij de berekening van de sectorale premies en de lasten en loonsommen van grote werkgevers uitsluitend bij de berekening van de individuele premies. De lasten en loonsommen van middelgrote werkgevers worden per werkgever gesplitst in een sectoraal deel en een individueel deel en gebruikt bij de overeenkomstige premieberekeningen. Deze delen worden berekend met een wegingsfactor gebaseerd op de loonsom.

Afschaffing rekenpercentage

Binnen het stelsel van individueel gedifferentieerde premies ZW en WGA bestaan maximumpremiepercentages voor de ZW en WGA waarmee werkgevers beschermd worden tegen te hoge premies. De regering vindt het wenselijk deze vorm van solidariteit in stand te houden, maar de kosten hiervan over meer werkgevers te spreiden.

Werking systematiek 2019

De genoemde individueel gedifferentieerde premies worden berekend voor alle middelgrote en grote werkgevers en zijn begrensd door het maximumpremiepercentage. De vormgeving van de premiedifferentiatie is op het punt van de begrenzing door een maximumpremiepercentage gelijk voor de ZW en WGA.

Aanpassing

De wijziging behelst het opnemen van de genoemde algemene opslag, ter compensatie van het premieverlies door de maximumpremie, in het gemiddelde percentage in plaats van in het rekenpercentage. De individuele opslagen en kortingen worden vervolgens toegepast op het gemiddelde percentage. Het rekenpercentage is overbodig geworden en vervalt als term. Het gemiddelde percentage zal door de algemene opslag hoger zijn dan voorheen het geval was. Aangezien zowel de minimum- als de maximumpremie gekoppeld zijn aan de hoogte van het gemiddelde percentage zullen ook deze twee percentages stijgen. De maximumpremie zal hoger zijn en hierdoor het uiteindelijke premieverlies door de maximumpremie lager. De lasten hiervan zullen vervolgens opgebracht worden door een groter aantal werkgevers.

Effect van de aanpassing

Het effect is dat werkgevers naar rato van hun premie zullen bijdragen aan de financiering van het premieverlies. Werkgevers met een hoge of maximumpremie leveren een grotere bijdrage dan werkgevers met een lage of minimumpremie.

De regering wil met deze verbetering van de premiesystematiek een bredere solidariteit aanbrengen binnen de groep van middelgrote en grote werkgevers door al deze werkgevers te laten bijdragen aan de bescherming van de maximumpremie.

Aanpassing van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage

De huidige manier waarop het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt vastgesteld zorgt voor te hoge opslagen en te lage kortingen in de individueel gedifferentieerde premie. Door een technische aanpassing in de premiesystematiek wordt dit verbeterd. In het besluit wordt deze verbetering toegelicht.

 

Wet Bezava

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) is op 1 januari van dit jaar in werking getreden. Waar tot nu toe de premies van het ziekteverzuim van vangnetters voor een groot deel sectoraal werden vastgesteld, wordt dat per bedrijf individueel.

Wet Medische Keuringen (WMK)

De Wet op de Medische Keuringen (WMK) bepaalt welke medische informatie verzekeraars mogen verzamelen en beschermt de privacy van de verzekeringnemer. In het Protocol Verzekeringskeuringen is dit door partienten-  en artsenverenigingen en verzekeraars verder uitgewerkt. 

Het protocol bepaalt dat het verzamelen van medische informatie door verzekeraars alleen toegestaan is als dit doelgericht is en als het relevante informatie betreft. Dit betekent onder meer dat het verzekeraars bijvoorbeeld niet is toegestaan op voorhand het gehele medisch dossier van een verzekeringnemer op te vragen. Dit dossier bevat immers mogelijk ook informatie die niet aan deze criteria van proportionaliteit voldoet of die de verzekeraar überhaupt niet mag vragen (bijvoorbeeld (in bepaalde gevallen) genetische informatie). De WMK (artikel 3) zegt hierover dat het verboden is om bij een verzekeringskeuring vragen te stellen of medisch onderzoek te verrichten die een onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde.

Wezenpensioen

Wezenpensioen is de uitkering die de (jonge) kinderen (van de verzekerde) van het pensioenfonds krijgen als de verzekerde zou komen te overlijden.

WGA

   

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

De Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is bestemd voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt (dus wat kunnen ze nog wel) zijn geworden en voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn, maar die een reeele kans op herstel hebben.

WGA

De WGA-uitkeringen zijn bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers met een loonverlies van minimaal 35% maar minder dan 80%. Of meer dan 80% arbeidsongeschikheid  maar met een kans op herstel binnen vijf jaar.

UWV verstrekt op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten en aan volledig maar niet niet-duurzaam arbeidsongeschikten.

Ontwikkeling:

De instroom is jaarlijks 20.000 hoger dan de uitstroom. Het lopend bestand neemt met ca. 10.000 per jaar toe. De overige 10.000 betreft personen die over gaan van de WGA naar de IVA.

De populatie uitkeringsgerechtigden in de WGA is gemiddeld jonger dan in de IVA. Waar bij de IVA ruim 60% 55-plus is, is dit in de WGA iets meer dan 35%.

WGA herbeoordeling UWV

Werkgevers, werknemers en verzekeraars kunnen het UWV om een WGA herbeoordeling vragen.

Een WGA herbeoordeling is gewenst wanneer één van de betrokken partijen het niet eens is met het oordeel van het UWV. Vaak gaat dit om de kans op herstel van een volledig arbeidsongeschikte werknemer. Een volledig arbeidsongeschikte werknemer die geen of nauwelijks kans op herstel heeft krijgt een IVA, i.p.v. een WGA uitekring.

WGA-hiaatverzekering basis

De WGA -hiaatverzekering basis compenseert (een deel van) het verschil tussen de loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering.

WGA-hiaatverzekering uitgebreid

De WGA-hiaatverzekering uitgebreid geeft de verzekerde niet alleen een aanvulling op de vervolguitkering, maar ook op de loonaanvullingsuitkering.De WGA-hiaatverzekering uitgebreid geeft de verzekerde in ieder geval een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumdagloon. Met een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon is het inkomen van de verzekerde gelijk aan de hoogte van de loongerelateerde uitkering.

WGA-loonaanvullingsuitkering

Wanneer een medewerker in de WGA komt en tenminste 50% van zijn restverdiencapaciteit benut, ontvangt de medewerker een uitkering gebaseerd op het inkomen voor arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een medewerker in de WGA komt en tenminste 50% van zijn restverdiencapaciteit benut, ontvangt de medewerker een uitkering gebaseerd op het inkomen voor arbeidsongeschiktheid.

WGA-loongerelateerde uitkering

De uitkering die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in de eerste periode na de twee ziektejaren ontvangt. Dit is een beperkte periode die ingaat wanneer de WGA-uitkering is toegekend. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en bedraagt minimaal 3 en maximaal 38 maanden. Omdat er geen financiële prikkel tot werken bestaat wordt dit ook wel de 'knuffelperiode' genoemd.

WGBO

Het is belangrijk dat u juiste en volledige informatie op het inventarisatie/aanvraagformulier vermeldt. Met een naar waarheid en volledig beantwoorde gezondheidsverklaring voorkomt u dat de verzekeraar zich later op nietigheid van de verzekering kan beroepen en eventuele toekomstige uitkeringen en ook, premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid, in gevaar kunnen komen.    Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Medische (WGBO) gegevens worden onder beheer van een geneeskundig adviseur strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij u vooraf daarvoor uw schriftelijke toestemming heeft gegeven. Sinds 1 april 1995 geldt de WGBO. Alvorens de geneeskundig adviseur de maatschappij zal gaan adviseren omtrent de vraag of u voor acceptatie in aanmerking komt en zo ja, in hoeverre dat met of zonder afwijkende voorwaarden kan plaatsvinden, heeft u het recht hierover als eerste te worden geïnformeerd. Het gebruik van dit recht is echter alleen zinvol indien de geneeskundig adviseur medische redenen aanwezig acht om de maatschappij acceptatie te ontraden of bepaalde afwijkende voorwaarden te adviseren. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, verzoeken wij dit vooraf schriftelijk aan onze geneeskundig adviseur kenbaar te maken. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het gebruikmaken van dit recht tot vertraging van de acceptatieprocedure kan leiden. 

Het is belangrijk dat u juiste en volledige informatie op het inventarisatie/aanvraagformulier vermeldt.

Met een naar waarheid en volledig beantwoorde gezondheidsverklaring voorkomt u dat de verzekeraar zich later op nietigheid van de verzekering kan beroepen en eventuele toekomstige uitkeringen en ook, premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid, in gevaar kunnen komen.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Medische (WGBO) gegevens worden onder beheer van een geneeskundig adviseur strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij u

vooraf daarvoor uw schriftelijke toestemming heeft gegeven. Sinds 1 april 1995 geldt de WGBO. Alvorens de geneeskundig adviseur de maatschappij zal gaan adviseren omtrent de vraag of u voor acceptatie in aanmerking komt en zo ja, in hoeverre dat met of zonder afwijkende voorwaarden kan plaatsvinden, heeft u het recht hierover als eerste te worden geïnformeerd. Het gebruik van dit recht is echter alleen zinvol indien de geneeskundig adviseur medische redenen aanwezig acht om de maatschappij acceptatie te ontraden of bepaalde afwijkende voorwaarden te adviseren. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, verzoeken wij dit vooraf schriftelijk aan onze geneeskundig adviseur kenbaar te maken.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het gebruikmaken van dit recht tot vertraging van de acceptatieprocedure kan leiden. 

WIA

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is de opvolger van de WAO.De Wet WIA verzorgt inkomen voor werknemers die arbeidsongeschikt raken.

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers en ambtenaren van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA kent 2 regelingen, de IVA en de WGA. De WIA is in werking getreden op 29 december 2005. Wie ziek is geworden sinds 1 januari 2004 kan na een wachttijd van 104 weken een beroep doen op de WIA.

 

2.1. WIA Totaal

 

Ontwikkelingen:

 

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen komt voor een belangrijk deel voor rekening van mensen in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder. Door de afschaffing van de vervroegde uittredingsregelingen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd werken mensen langer door. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op gebreken en daarmee arbeidsongeschiktheid toe.

 

 

Vanaf 2016 is de stijging van het aantal uitkeringen in de WIA groter dan de daling in de WAO. Het gevolg is dat de uitkeringslasten voor totaal WIA en WAO toenemen.

 

WIA-compensatieverzekering

De WIA-compensatieverzekering biedt de werkgever of de werknemer een tegemoetkoming. De WIA-compensatieverzekering is meestal een aanvulling op een ziekteverzuimverzekering van de werkgever.

De WIA-compensatieverzekering biedt de werkgever of de werknemer een tegemoetkoming.
De WIA-compensatieverzekering is meestal een aanvulling op een ziekteverzuimverzekering van de werkgever.

WIA-excedentverzekering

De WIA verzekert het inkomensverlies van een werknemer door arbeidsongeschiktheid tot een wettelijk maximum. De WIA-uitkering bedraagt in het gunstigste geval 70% van dit maximum. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (IVA-uitkering) is het uitkeringspercentage 75%. Werknemers die een hoger inkomen hebben dan het maximum, lijden een hoger inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Een WIA-excedentverzekering vangt deze inkomensterugval gedeeltelijk op.

WIA-loongrens

Loongrens sociale verzekeringen.

Loongrens sociale verzekeringen. Ook wel SV-loon, coördinatieloon, premieloon of dagloon genoemd. Dit loon is gemaximeerd op de loongrens Sociale verzekeringen.
(€ 50.064 per 1 januari 2012)

WIA-verzekering

WIA is een sociale verzekering die werknemers gedeeltelijk beschermt tegen loonverlies. 

WIA is een sociale verzekering die werknemers gedeeltelijk beschermt tegen loonverlies. De uitkering bedraagt hoogstens 75% van het maximum loon. In 2013 bedraagt het maximumloon € 195,00 per dag.

WW-uitkering

De WW-uitkering is de tijdelijke overheidsvoorziening voor ontslagen werknemers.

De Werkloosheidswet (WW) verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Op 1 juli 2015 is de wet aangepast en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Mede hierdoor is het aantrekkelijker geworden werk te aanvaarden omdat een deel van de inkomsten niet wordt verrekend met de uitkering.

Ontwikkelingen:

De groeiende economie zien we terug in de werkloosheidscijfers. Tussen 2015 en 2018 is het lopend bestand met ca. 40% gedaald. De verwachting is dat de daling in 2019 doorzet.

De werkloosheid daalt sinds 2015 in alle leeftijdsklassen, bij jongeren iets sneller dan bij ouderen. Het aandeel van 55-plussers is ongeveer 35% van de totale populatie uitkeringsgerechtigden.

De gemiddelde jaaruitkering neemt toe als gevolg van cao-loonstijgingen, de halfjaarlijkse prijsindexatie en de aanpassing in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De inkomensverrekening als onderdeel van de WWZ leidt daarentegen tot een lagere uitkeringshoogte.

Zelfstandig ondernemer

U bent zelfstandige als u geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel betaald werk doet. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft, of als u werkt in het bedrijf van uw partner. U bent ook zelfstandige als u freelancer of alfahulp bent.

Ziektewet

De Ziektewet is een wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.

Voor zieke werknemers is de werkgever verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Alleen de zogeheten vangnetgroepen komen in aanmerking voor een uitkering vanuit de Ziektewet (ZW). Het  gemiddeld aantal uitkeringen is het aantal uitgekeerde dagen gedeeld door het aantal werkdagen in de periode. Als die periode een jaar is, dan is het gemiddeld aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan het aantal uitkeringsjaren.

De zes nieuwe (clusters van) vangnetgroepen zijn

• Zwangere vrouwen: ziek als gevolg van zwangerschap vóór het WAZO-zwangerschapsverlof, danwel aansluitend aan

het verlof.

• Flex - uitzendkrachten.

• Flex - EDV plus overig: EDV staat voor de einde dienstverbanders (tijdelijke arbeidscontracten) en binnen flex -

overig zitten de overige flexwerkers (bijzondere dienstverbanden en ex-verzekerden).

• Zieke WW-ers: degenen met recht op een WW-uitkering (langer dan 13 weken ziek).

• No risk polis: arbeidsgehandicapten waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft.

• Overig: vrijwillig verzekerden en overig redenen (o.a. orgaandonaties).

ZZP

Wat is nou eigenlijk een ZZP'er?  

De Belastingdienst heeft ooit de term ZZP'er ingevoerd. Dit is de afkorting van Zelfstandige Zonder Personeel. Freelancers en eenmanszaken worden hiermee vaak ook bedoeld. Maar feitelijk kan het ook een DGA (directeur groot aandeelhouder) zijn die geen personeel in dienst heeft. Vaak heeft een DGA een holding BV waarin hij uitsluitend de andere deelnemingen beheert.

In de volksmond wordt de afkorting ZZP'er ook wel gebruikt voor de zelfstandige zonder poen of de zelfstandige zonder pensioen.

 

Meer informatie

 • Reaal
 • UWV
 • Allianz
 • Avero Achmea
 • De Zeeuwse
 • a.s.r.
 • Goudse
 • Lancyr
 • TAF
 • Van Kampen Groep
 • Movir
 • AEGON
 • Klaverblad